Niveaus van teamontwikkeling

Team op niveau 1. "ikke en de rest kan stikke"

 

Een ‘team’ op M1 niveau is als een opeenhoping van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren.

Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak.

Er is veel afhankelijkheid van de manager

Team op niveau 2. "Ik versus jij"

 

Op M2 niveau is de intentie voor samenwerking er onder de oppervlakte wel, maar de groep heeft nog geen collectief hart. De groep is aan het leren wat de normen en waarden zijn. In deze fase stemt de groep in sub-groepjes af. Per sub-groepje gelden dezelfde normen en waarden.

Team op niveau 3. "Wij versus zij"

 

Dit is het eerste ‘senior’ niveau. Teamleden nemen verantwoordelijkheid voor de hier-en-nu situatie, werken als team samen, geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback en vangen verschillen tussen teamleden intern op. Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid en competentie, niet op basis van status

Team op niveau 4.  "Wij en zij"

 

Een team op M4 niveau werkt team-overstijgend en is goed in staat een helikopterview te hanteren. De teamleden blijven openstaan voor verbeteringen. Ze werken samen en ondersteunen anderen, ook buiten hun team.